نام کالاتعداد  
شبکه تله گرده گیر دایره ای(5 عددی)1
استان :*
شهرستان :*