نام کالاتعداد  
شبکه تخم یک روزه یک قابی (ایزولاتور)1
استان :*
شهرستان :*