نام کالاتعداد  
شبکه تخم یک روزه سه قابی (ایزولاتور)1
استان :*
شهرستان :*